Chiến dịch Auto call

Bước 1: Vào mục Chiến dịch -> Tạo chiến dịch#

img

Bước 2: Nhập thông số cho chiến dịch#

  • Tên chiến dịch: Tên định danh
  • Mẫu ghi âm: Chọn mẫu ghi âm đã khai báo
  • Kịch bản cuộc gọi: Chọn kịch bản cuộc gọi đã khai báo
  • Trunk gọi ra: Chọn trunk cho phép gọi ra đã được khai báo trong module Quản trị tổng đài
  • Lập lịch: Cài đặt thời gian để chiến dịch bắt đầu
  • Số cuộc gọi đồng thời: Tại cùng 1 lúc, hệ thống sẽ quay số theo thông số cuộc gọi đồng thời
  • Upload danh sách: Upload danh sách file excel khách hàng cần gọi ra
  • Tình trạng: Chọn hoạt động hoặc tạm ngưng

img