Kịch bản cuộc gọi

Bước 1: Khai báo Kịch bản cuộc gọi#

  • Vào mục Kịch bản cuộc gọi -> Thêm mới

img

  • Nhập thông tin tạo Kịch bản mới
    • Nhận tên định danh
    • Chọn số lần gọi lại nếu không bắt máy
    • Chọn khoảng cách giữa 2 lần gọi lại
    • Chọn số lần lặp lại nội dung

img