Nhóm Agent

Bước 1: Khai báo Group Agent#

 • Vào mục Nhóm Agent -> Thêm mới

img

 • Nhập thông tin tạo group

img

 • Chọn chế độ phân bố cuộc gọi
  • Ringall : Đổ chuông tất cả agent đang chờ
  • longest-idle-agent: Agent rãnh lâu nhất
  • round-robin: Theo xoay vòng
  • top-down: theo thứ tự từ trên xuống
  • Các chế độ khác…

Bước 2: Khai báo Agent vào group#

 • Chọn agent tương ứng và bấm nút thêm vào

img