Sơ đồ tổng quan

img

Hệ thống tổng đài New PBX gồm 4 thành phần gồm:

Web interface#

Thực hiện nhiệm vụ giao tiếp với người dùng như:

 • Khởi tạo cấu hình định tuyến
 • Khai báo tài khoản
 • Truy vấn báo cáo cuộc gọi
 • Monitoring và giám sát hệ thống

Database#

Lưu trữ thông tin hệ thống:

 • Thông tin cấu hình định tuyến
 • Thông tin tài khoản
 • Chi tiết và báo cáo cuộc gọi

PBX Core#

Xử lý cuộc gọi:

 • Giao tiếp với thiết bị đầu cuối
 • Xử lý định tuyến cuộc gọi
 • Xuất dữ liệu báo cáo và lưu trữ vào database
 • Ghi nhận log và xuất ra file

Storage#

Lưu trữ file ghi âm và log hệ thống:

 • Lưu trữ file ghi âm
 • Lưu trữ file log hệ thống